Ne La ja cu tagg dok ti ne dosadi

Ne La ja cu tagg dok ti ne dosadi